• Geometrické plány
  Geometrické plány
 • Vytyčení staveb
  Vytyčení staveb
 • Zaměření skutečného provedení
  Zaměření skutečného provedení

O nás

Firma vznikla v roce 1990 jako sdružení fyzických osob - Ing. Mario Landl, Radek Landl - GEODETICKÉ SLUŽBY. Jádrem naší činnosti je práce v katastru nemovitostí, mapování a inženýrská geodézie. Proto jsme schopni zrealizovat kompletní dodávku geodetických prací - od přípravy podkladů pro projekt, přes vytyčování a kontrolu na stavbě, po finální dokumentaci skutečného provedení pro správce sítí, stavební či katastrální úřad. Máme za sebou dlouholetou praxi a zkušenosti. Firma má do deseti zaměstnanců s vysokoškolským nebo odborným vzděláním.

Ročně zpracováváme stovky zakázek od drobných geometrických plánů až po velké investiční projekty, rozsáhlé geometrické plány na řešení historického a přídělového majetku měst a obcí apod. Na vyžádání rádi poskytneme bližší informace o našich referenčních zakázkách.

Projekt modernizace vybavení pro geodetické služby

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Reference

 • ČEZ
 • Veolia
 • IVPS
 • Sokolov
 • ŘSD ČR
 • Metrostav
 • Projekt stav
 • Swietelsky
 • Kynšperk

Služby

Geometrické plány

 • pro dělení stávajícího pozemku dle vašich požadavků
 • pro zaměření nové stavby nebo přístavby ke kolaudačnímu řízení a rozestavěné stavby pro získání úvěru
 • pro obnovení parcely vedené ve zjednodušené evidenci
 • pro zaměření liniových staveb (silnic, úprav vodních toků atd.)
 • pro vyznačení věcného břemene (práv přístupu přes cizí pozemek, údržba sítí na cizím pozemku atd.).

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva...), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

Vytyčování hranic pozemků
Geodetické práce pro řešení historického a přídělového majetku měst a obcí
Geodetické podklady pro pozemkové úpravy
Zjišťování vlastnických vztahů k pozemkům
Odborné konzultace a poradenství pro jednání na katastrálním úřadě

 • projektování jednoduchých i komplexních pozemkových úprav
 • geodetické práci pro zápis pozemkových úprav do katastru nemovitostí
 • zaměření polohopisu a výškopisu pro projekční práce
 • zaměření inženýrských sítí
 • zaměření podélných a příčných profilů
 • zhotovení účelové mapy měst a obcí
 • zaměřování vodních toků a vodních děl (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • zaměření a vyhotovení základní mapy závodu
 • mapové podklady
 • vytyčení stavby
 • zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady a správce inženýrských sítí
 • kontrolní zaměřování stavebních objektů
 • zaměření daných území a následné vytvoření mapových podkladů pro projekty stavebních objektů, rekonstrukci a inženýrských sítí
 • měření podnikových areálů a následné vyhotovení základní mapy závodu a zajištění údržby této mapy
 • zaměřování kolejišť a dopravních staveb
 • zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • měření a výpočty kubatur pro projekty terénních prací
 • veškeré vytyčovací práce ve stavebnictví
 • zajištění funkce odpovědného geodeta
 • Budování či doplňování podrobného polohového bodového pole
 • Vyhledání a ověření stávajících bodů
 • Volba nových bodů - případné zpracování projektu
 • Zaměření bodů, výpočet souřadnic a vyhotovení geodetických údajů o bodech PBPP
 • Zpracování technické zprávy a výsledného elaborátu

Zaměření a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov aj.

 • Půdorysné řezy
 • Příčné řezy
 • Pohledy

Veškeré prováděné práce jsou digitálně zpracovány (možno i 3D) s výstupovým formátem DWG, DGN a DXF. Vše lze přizpůsobit osobnímu přání zákazníka (zhotovíme digitální podklad dle Vaší zaslané předlohy včetně hladin ve výkresu jejich barev a typu čar). Působnost firmy je na celém území ČR.

 • zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků
 • zajišťování podkladů od správců sítí dotčených stavbou
 • zákres grafických podkladů takto získaných do digitální situace, kompletace digitálních podkladů a vytvoření uceleného podkladu pro projektovou dokumentaci
 • zajištění vyjádření daných správců sítí dotčených stavbou

speciální geodetické práce po domluvě.

 • zajištění znaleckého posudku ceny nemovitosti pro vyměření daně z převodu nemovitosti pro finanční úřad
 • zajištění tržního odhadu ceny nemovitostí

Geometrické plány pro převody pozemků, pro zápis staveb a věcných břemen do katastru nemovitostí Geometrické plány na vyznačení rozestavěných budov (pro potřeby hypoték)Vytyčování vlastnických hranic v terénu Vytyčování staveb Zaměřování mapových podkladů pro projekční práce Zaměření skutečného provedení staveb, inženýrských sítí Jednoduché a komplexní pozemkové úpravy od přípravy po DKM Poradenská činnost v oboru geodézie a katastru nemovitostí Stavební zaměřování Speciální geodetické práce Zajištění znaleckého posudku ceny nemovitostí včetně návrhu smluv Působnost naší firmy je nejen v regionu Karlovarského kraje, ale po celé České republice Služby zajišťujeme v krátkých termínech a zajímavých cenách U vybraných zakázek GARANCE TERMÍNU DODÁNÍ v základní ceně služby Rozdělení pozemku změna hranic pozemků vyznačení budovy změna obvodu budovy vyznačení věcného břemene vytyčení vlastnických hranic pozemků zpřesnění vlastnických hranic soudní znalec v oboru geodezie kartografie Zaměřování veškerých inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, el.kabely, optické kabely) zaměřování komunikácí a mostů komplexní zaměření pro projekty staveb vytyčování a zaměřování stavebních objektů kompletní dokumentace skutečného provedení staveb zaměření podzemních prostor sledování deformací staveb zaměření kubatur zaměření a zpracování evidence běžné údržby – EBU Geodetické práce ve výstavbě, práce pro katastr nemovitostí, inženýrská geodézie, tvorba geometrických plánů. Tvorba mapových podkladů pro projekty. Prodáváme nivelační přístroje a ruční laserové dálkoměry. Oblast služeb od Karlových Var po Cheb. E-Shop Nivelační přístroje a sestavy   Ruční laserové dálkoměry   Nivelační, rotační a potrubní lasery   Ostatní příslušenství geometrický plán pro majetkoprávní vypořádánívytyčení hranice pozemku dle údajů katastrálních úřadů , vytyčení bodu na hranici, kontrola oplocení na hranici pozemku vytyčení základů stavby - založení stavby včetně vytyčovacího protokolu pro stavební úřad zaměření stavby pro kolaudaci a užívání stavby a zhotovení geometrického plánu pro stavební a katastrální úřad předprojekční zaměření pozemku - výškopis a polohopis stavebního pozemku vč. okolí a inž.sítí + katastrální mapa rozdělení pozemku změnu hranice pozemku řešení věcného břemene podklady pro projekt stavby zaměření přípojek inž.sítí dokumentaci skutečného provedení stavby pro kolaudaci stavby geodetický servis na stavbách všeho druhu Součástí každé zakázky je ode mne i nezbytná právní pomoc s vyplněním nezbytných formulářů pro zápisy výsledků geodetických prací do katastru nemovitostí . Výsledky své práce předávám s ponaučením, jak postupovat v dalším řízení před státní správou Dokončil jsem stavbu a chci provést kolaudaci / oznámení o užívání stavby. Co k tomu potřebuji? Při podání Oznámení o užívání stavby nebo Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu po vás stavební úřad bude vyžadovat oznámení o užívání stavby nebo Žádost o vydání kolaudačního souhlasu vytyčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací protokol a náčrt geometrický plán novostavby  zaměření inženýrských sítí na pozemku ( kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky) viz přílohy č. 4, respektive 5 k vyhlášce 526/2006 Sb Dokončil jsem stavbu a chci ji nechat zapsat do Katastru nemovitosti. Co k tomu potřebuji? Nová stavba doposud neevidovaná v Katastru nemovitostí se do evidence katastru vloží požádáním o zápis změny v katastru. K tomutu požádání je nutné doložit: geometrický plán doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního (získáte na obecním nebo městském úřadě) kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu, která je    potvrzena podatelnou stavebního úřadu podklady pro zápis vlastnického práva dle kterých bude jako vlastník nově evidované budovy bude zapsán vlastník pozemku, na kterém    je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný Vytyčení  stavby a vytyčovací protokol stavby pro stavební úřad Vytyčení Vaší stavby - polohové a výškové osazení stavby do pozemku Vám odborně dle stavebního zákona provede jen a pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr ze schválené stavební prováděcí dokumentace stavby. Na základě vytyčení Vám jako doklad pro stavební úřad vystavím protokol o vytyčení stavby , kterým je jedním z nezbytných dokladů předávací dokumentace při kolaudaci.

Garantuji Vám správnost vytyčení ze schválené stavební dokumentace stavebním úřadem, garantuji dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků a rozměrové parametry vytyčovaných staveb v rámci povolených odchylek . Vytyčené body stavby s velkou přesností zajistím na připravené stavební lavičky POZOR - JEN A POUZE ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ GEODET MÁ OPRÁVNĚNÍ K VYTYČENÍ VAŠÍ STAVBY Pokud vytyčení stavby necháte na amatérovi -zedníkovi nebo jiném rádoby "odborníkovi"  - RISKUJETE PROBLÉMY  . Jejich tvrzení, že geodeta tady nepotřebujete se Vám může vymstít hned vzápětí , když si Vaši "přející" sousedé nechají přeměřit odstupové vzdálenosti od společné hranice pozemku a stavební úřad Vám pozastaví stavbu, nebo se ozvou před dokončením a vy neskolaudujete, nebo za několik let si soused zjistí, že není v archivu stavebního úřadu protokol o vytyčení, protože je Vaše stavba nějak blízko té jeho Pokud je umístění stavby určeno v projektové dokumentaci od hranic pozemku , doporučuje se před vytyčením stavby  provést také vytyčení hranic pozemku , aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku nebo nedodržení předepsaných odstupových vzdáleností K vytyčení běžné stavby potřebuji od Vás z projektové dokumentace situaci umístění stavby kopii stavebního povolení nebo souhlasu výkres základů stavby výkres 1.n.p. a v případě podsklepení i tento výkres výkresy možno ofotit, okopírovat,oskenovat a poslat emailem , poštou , doručit osobně UPOZORNĚNÍ - Velmi závažnou chybou prováděcí projektové dokumentace bývá chybějící údaj o výškovém osazení celé stavby do pozemku v závazném výškovém systému Balt p.v. - (Obvykle na plánu +-0=xxx,xx m ) Toto základní výškové umístění stavby by měl projektant před vytyčením stavby doplnit Cena za vytyčení stavby záleží na typu, množství a složitosti stavby - chcete vytyčit rodinný dům, dálnici nebo plynovod množství vytyčovaných bodů - více bodů sleva přesnosti určení vytyčovaných bodů - jinou přesnost vyžaduje mostní pilíř a jinou stavba rod.domu místu vytyčení - katastrální území, rovinatý a přehledný nebo svažitý a zarostlý terén možná sleva za předpokladu vytyčení stavby na pozemku , kde byl mnou zhotovený výškopis a polohopis pro projekt stavby a pokud se tyto údaje dají využít také pro následné vytyčení Orientačně se dá říci , že stavba rodinného nepodsklepeného domu obdélníkového tvaru - 4 vytyčené body ( základy nebo vnější obvod stavby) se zajištěním na předem zbudované lavičky a 1 výškový bod stavby + vytyčovací protokol  výjde na ca 3500,- Kč Vytyčení hranice pozemku  nejčastěji potřebujete z důvodu stavby oplocení osazení stavby do hranice pozemku dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic ověření průběhu stávajícího oplocení zaužívaných hranic - kontrolní vytyčení obnovy parcel pozemkového katastru - zjednodušené evidence pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti upřesnění skutečné výměry pozemku Pokud chcete jen ověřit průběh stávajícího oplocení zaužívaných vlastnických hranic mohu po zaměření vyhotovit porovnání zaužívaného stavu v terénu se snímkem katastrální mapy. Výstupem je kresba ze které jsou patrné naměřené rozdíly. Pokud jsou překročeny mezní odchylky je třeba vytyčit hranici s Vytyčovacím protokolem a sezváním dotčených vlastníků Pro stanovení přesné ceny za vytyčení je nutné sdělit : název katastrálního území, parcelní číslo pozemku . Cena je závislá od rozsahu prací , délky vytyčované hranice , počtu vytyčovaných bodů a kvality mapových podkladů pro dané katastrální území a Váš pozemek . Slevy je možné poskytnout v případě dalších geodet.prací na pozemku např. zaměření výškopisu a polohopisu , vytyčení stavby , geometrického plánu  atd. Vytyčení hranic probíhá ve více krocích Příprava aktuálních a historických podkladů a informací o průběhu hranice z archivu katastrálního úřadu Zaměření identických bodů mezi skutečností a katastrální mapou.Transformace katastrální mapy na zaměřenou skutečnost.Doručení pozvánky k vytyčení všem dotčeným (sousedním) vlastníkům.Vytyčení hranic za účasti vlastníků.Zaslání dokumentace o vytyčení hranice všem dotčeným vlastníkům a předání dokumentace na katastrální pracoviště.Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům Stabilizace vytyčených lomových bodů vytyčené hranice provádím trvalým způsobem - plastovými nebo kamennými hraničními mezníky , geohřeby atd. Zpřesnění hranic PŘEDEJDĚTE SPORŮM SE SOUSEDY! NECHTE SI ZPŘESNIT HRANICE SVÉHO POZEMKU Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s výrazně různou polohovou přesností. Na té závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry. Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim nečiní praktické komplikace. V případě sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesné údaje katastru významným způsobem přispět k urovnání sporu. Co tedy dělat? Nejprve je nutné si vyjasnit, jak přesné údaje o Vašem pozemku katastr nemovitostí aktuálně obsahuje. Pokud evidované údaje nejsou dostatečně spolehlivé, je třeba posoudit, zda je reálné se sousedy dosáhnout shody na průběh hranice. Pokud by zpřesnění mělo být realizováno v souvislosti s jinou změnou, například s dělením pozemku, informace o přesnosti údajů katastru o hranicích děleného pozemku a o možnosti a podmínkách jejich zpřesnění Vám může nejsnadněji poskytnout geodet - vyhotovitel geometrického plánu. Jak zajistit vedení přesnějších údajů o pozemku v katastru nemovitostí? Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, ne jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit v katastru evidované výměry pozemků. Zápis provede katastrální úřad (dnes se nazývají katastrální pracoviště) na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností. Postup při zpřesnění  Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby: Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), geodet (zeměměřič) přesnými údaji vyhotoví geometrický plán. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, geodet nejprve provede vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný. Nejvíce informací o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku Informace o parcelách, listech vlastnictvíInformace z katastru nemovitostí lze jednoduše získat na stránkách ČÚZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 

Naši partneři

La VisageBera lešení